Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nitrianske Pravno

DHZ Nitrianske Pravno

Dlhoročná  tradícia hasičstva v roku 2008 zaznamenala výraznú zmenu vytvorením Obecného hasičského zboru. K jeho úlohám prináleží zabezpečovanie ochrany majetku obce, zdravia, životov a majetku obyvateľov. S profesionálnym vybavení m môže vykonávať zásahovú činnosť pri požiaroch, dopravných nehodách, živelných pohromách. Obecný hasičský zbor je zložený z 12 členov, jeho veliteľom sa stal Miroslav Leitman a zástupcom Drahomír Kľúčovský. Samotná obec uzatvorila zmluvu s ďalšími piatimi obcami o pomoci pri likvidácii požiarov, následkov živelných pohrôm a pri iných udalostiach. Výraznú pomoc poskytol aj samotný štát, a to odovzdaním ďalšieho zásahového vozidla. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo 15. mája 2010 za účasti ministra vnútra Róberta Kaliňáka. DHZ Nitrianske Pravno patrí k najlepšie vybaveným a odborne pripraveným hasičským jednotkám obcí na Slovensku.


 

Spevácka skupina Jesienka

Spevácky zbor Jesienka vznikol pod vedením Marty Filovej v Klube dôchodcov v Nitrianskom Pravne už v roku 1989.V tom čase to bol jediný spevácky zbor v Nitrianskom Pravne, ktorý začal pripravovať podujatia. K tým prvým patril zábavný program k fašiangom v roku 1992 a postupne sa speváci prezentovali aj na slávnostiach ku Dňu matiek i na jarmokoch a najmä na rôznych podujatiach pre dôchodcov. Nechýbali ani na prehliadke speváckych zborov a jednotlivých klubov v Bojniciach, kde získali prvé miesto a taktiež sa opakovane zúčastňujú na prehliadkach Jeseň je dar v Zemianskych Kostoľanoch. Repertoár zboru popri piesňach obsahuje aj scénky. Od roku 2015 k 14 speváčkam pribudli 4 speváci a v tomto zložení sa predstavili na seniorskej prehliadke v Zemianskych Kostoľanoch. Jubileá členiek sa výročia vzniku zboru sa stali príležitosťou na ocenenie z Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi za aktívne zapojenie starších ľudí obce do záujmovej umeleckej činnosti a voľnočasových aktivít.


 

Spevácka skupina Karpatskonemeckého spolku Probner Echo

Z iniciatívy MUDr. Viliama Elischera vznikol v marci 1999 spevácky súbor Probner Echo a činnosť začal rozvíjať pri Spolku Maximiliána Hella v spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku. V začiatkoch na nácvik piesní do starej fary prichádzalo 10 – 12 členov a postupne do svojho repertoáru začleňovali skladby v jazyku nemeckom, ale aj slovenskom a poľskom. Pribúdajúci počet členov si vyžiadal aj nové priestory na nácvik, a tak sa presťahoval do priestorov domu služieb. Neskôr dostal možnosť nacvičovať v Dome stretávania, kde sa členovia schádzajú dodnes.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku zbor vydal DVD pod názvom Deutsch Proben gestern und heute (Nitrianske Pravno včera a dnes), ktoré obsahuje piesne v jazyku nemeckom, ale aj scénky v pravnianskom nárečí. Veľký kus práce odviedli všetci členovia, ale zásluha patrí Žofii Závadskej za oživovanie tohto nárečia, Augustíne Richterovej za založenie niektorých piesní a tiež Braňovi Valkovi za prípravu a spracovanie nosiča. Ocenením tvorivosti a umeleckých kvalít bolo udelenie pamätného listu riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť pri príležitosti 15. výročia vzniku zboru na slávnostnom podujatí Kultúra 2014. V prvých rokoch pôsobili v zbore popri dospelých aj dievčatá a menšie deti, ale kolektív spevákov sa časom stabilizoval už iba na dospelých.

 


 

Spevácky zbor Tenerezza

Ženský spevácky zbor TENEREZZA pôsobí v našej obci od roku 2001. Na začiatku to bola iba myšlienka ľudí milujúcich spev. Chceli obohatiť svoj život, ale i spoločenský život obce pri rôznych spoločenských podujatiach. Od svojho založenia prešiel zbor svojim vývojom. Postupne menil svoj repertoár, zvyšoval náročnosť výberu skladieb na čom majú zásluhu všetky jeho členky, ale najmä jeho umelecká vedúca p. Alica Matušíková DiS.art. Postupným zlepšovaním speváckeho prejavu do svojho repertoáru zaraďoval skladby cez ľudové piesne, trávnice až po náročné sakrálne skladby. Zbor spieva piesne v staroslovienčine, latinčine, nemčine a v ruskom jazyku. Počas svojho pôsobenia sa zbor prezentoval nielen na domácej pôde ,ale i v okolitých obciach a v zahraničí.


 

OZ Bôrik

Občianske združenie Bôrik bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 12. 5. 2008.

Vodná plocha pri Bôriku v Nitrianskom Pravne vznikla prítokom z ramena potoka Lubena. V tejto oblasti bol zámer vytvoriť rybník už v minulosti a to v 50-ich rokoch minulého storočia. Stavba sa začala stavať ako rybníky – akcia „Z“. Aktívne sa na výstavbe podieľali vtedajší tajomník MNV p. Husár Vilibald a za rybárov p. Supek Štefan. Stavba sa nedokončila.

Dnes má združenie 60 členov. Spoločne užívajú a starajú sa o vodnú plochu Bôrik I. a Bôrik II. Občianske združenie každoročne organizuje otvorenie sezóny. Zídu sa tu všetci členovia s rodinnými príslušníkmi. Organizujú sa rôzne súťaže pri dobrom guláši, halásle a údených rybách.


 

OZ Vyšehrad

Občianske združenie VYŠEHRAD je nepolitické, dobrovoľné, výberové, záujmové združenie občanov, ktorého hlavným cieľom je ochrana a zveľaďovanie kultúrno-historického a prírodného dedičstva obce Nitrianske Pravno a jej blízkeho okolia s cieľom zachovať ho pre budúce generácie a zvyšovanie záujmu občanov o kultúrny rozvoj obce.


 

Pravniansky zväz žien

Tradícia ženskej organizácie v Nitrianskom Pravne siaha do obdobia po roku 1948, keď založením Živeny sa ženy usilovali o vzájomné stretávanie, odovzdávanie si skúsenosti a pomáhanie si pri výchove detí i o vzdelávanie.

Hlavnou náplňou práce ženskej organizácie, či sa už volala Živena, Slovenský zväz žien, Demokratická únia žien alebo Pravňanský zväz žien, je možnosť žien stretávať sa.

Od septembra 2003 silnela potreba pracovať pod vlastným menom, pretože činnosť Únie žien, ktoré v tom čase zastrešovala ženské organizácie, začala stagnovať. Rozhodnutie registrovať sa ako občianske združenie Pravniasky zväz žien sa ukázalo ako správne.

K pravidelným aktivitám patria aj návštevy starších členiek pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a pozdravy jubilantkám. Do programu pribudli aj nové druhy aktivít – usporiadanie súťaže Gazdiná roka, kde súťažiace museli zvládnuť nielen prípravu jedla, ale aj vedomostný test, zdravovedu, vylúštiť osemsmerovku i uviazať kravatu, realizácia tvorivých dielní, zameraných na tvorbu ikebany i adventného venca, na úpravu sviatočného stolovania a iné.


 

Klub dôchodcov

Klubu dôchodcov v Nitrianskom Pravne bol založený 16.11. 1981. Súčasne pracuje Klub dôchodcov a ZO JDS (Zákl. org. Jednoty dôchodcov Slovenska) pod vedením 7 – členného výboru a kronikárky.

Činnosť klubu sa riadi plánom činnosti schváleným na výročnej schôdzi. V klube sa členovia schádzajú na spoločných posedeniach jeden raz v mesiaci, ale aj podľa záujmu. Každú stredu je nácvik piesni spevokolu Jesienka. Pre členov je za poplatok a podľa záujmu a objednania poskytovaná pedikúra, klasická masáž a podľa potreby aj meranie tlaku krvi.

Viac informácií nájdete TU.


 

Karpatskonemecký spolok

Miestna skupina Karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne bola založená v roku 1990 a prvým predsedom sa stal Ervín Schlenker.

Činnosť spolku sa odohráva v Briestenského kúrii, najstaršom dome Nitrianskeho Pravna, ktorý dostal pomenovanie Dom stretávania. Dom prešiel v roku 1996 rozsiahlou rekonštrukciou a v roku 2007 bola upravená aj múzejná expozícia. Otvorenie sa uskutočnilo 1. septembra 2007 pri príležitosti Stretnutia rodákov z Nitrianskeho Pravna a 100. výročia vysviacky miestneho kostola. V súčasnosti je expozícia Dejiny a kultúra Hauerlandu súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea kultúry karpatských Nemcov. Múzeum spolupracuje s miestnou základnou školou, ktorej pedagógovia využívajú expozíciu nielen na výučbu histórie, ale aj na praktické hodiny nemčiny.

V roku 2000 vznikla v Dome stretávania dielňa tradičných remesiel, ktorá pracuje pod vedením Anny Husárovej a lektora Rastislava Haronika. Dom stretávania poskytuje priestor aj na pravidelné nácviky spevokolu Probner Echo pod vedením dirigentky Márie Balčirákovej.

Spolok aktívne pomáha pri realizácii podujatí spoločensko-kultúrneho života obce a organizuje aj vlastné aktivity – stretnutie rodákov, Noc múzeí, súťaž Zlatá ihla, Martinský deň – Martinstag, vianočné koncerty a iné. Pravnianski členovia spolku nechýbajú ani na Hauerlandfeste, ktorý je prehliadkou speváckych a tanečných skupín z oblasti Hauerlandu, i na Sviatku kultúry a vzájomnosti v Kežmarku, ktorý nie je iba prezentáciou kultúry nemeckej národnosti, ale usiluje prispieť k vzájomnej tolerancii a odstráneniu predsudkov pri poznávaní menšinových kultúr.

Aktivity Karpatskonemeckého spolku na Slovensku smerujú k uchovaniu kultúrneho, historického a kresťanského dedičstva predkov, na čom výrazne participujú aj členovia z Nitrianskeho Pravna.


 
ÚvodÚvodná stránka