Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúra a šport/Culture and sport

Kultúrne a športové podujatia Hornonitria

Zimné slávnosti Hornonitria

Občianske združenie Hornonitrie je v spolupráci s členskými obcami pravidelným organizátorom Zimných slávností Hornonitria (ZSH). Tradícia siedmych podujatí pod záštitou starostov a Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi trvá od roku 2003. Otvárací ceremoniál podujatia patrí obci Nitrianske Pravno. Stalo sa dobrým zvykom, že jeho súčasťou je výstava majstrovských prác umelcov a remeselníkov z nášho regiónu a prezentácia diel žiakov z tamojšej Základnej umeleckej školy. Z Nitrianskeho Pravna sa publikum v neskorších popoludňajších hodinách presúva do obce Pravenec, ktorá spolu s folklórnou skupinou Lubená organizuje Zimné slávnosti folklóru - prehliadku folklórnych kolektívov regiónu, sprievod fašiangových masiek a ľudovú veselicu. Na pódiu sa za ostatné roky predstavili: domáca spevácka skupina Vrbinka, Lubená z Poluvia, Oslianka z Oslian, Lúčina z Koša, Rokôška z Nitrianskeho Rudna, Boršina z Nitrianskych Sučian, Marinka z Novák, Hájiček z Chrenovca-Brusna, Sielnica z Lazian, Vtáčnik a Senior Vtáčnik z Prievidze a ďalší.

Tretia februárová sobota každoročne patrí Pamätnici Jozefa Strečanského v Poluvsí. Je to spomienkové podujatie, ktorého poslaním je uchovanie pamiatky folkloristu J. Strečanského, vyhľadávanie talentov - spevákov a inštrumentalistov, neprofesionálnych interpretov ľudových piesní a ich prezentácia pred verejnosťou. Organizátormi sú Lubená ZLUK, Obec Poluvsie a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. 

Prezentáciu najmenších folkloristov z regiónu podporuje podujatie Deň detského folklóru, ktorý sa spravidla koná v obci Poruba alebo Nedožery-Brezany. Prehliadka detských folklórnych súborov prináša fašiangový sprievod, scénky, jarné hry, piesne a tance z domáceho regiónu Hornonitria. Potlesk divákov pravidelne patrí domácemu detskému súboru Kapsiarik, deťom z materskej školy v Porube, DFS Gajdlanček z Kľačna, DFS Kolovrátok z Kanianky, DFS Malá Sielnica z Lazian a DFS Malá Lubená z Poluvsia.

Myšlienku zachovania pôvodnej ľudovej kultúry v podobe ukážok a výroby tradičných ľudových výrobkov domácich majstrov podporuje podujatie Majstri pravnianskej doliny. Svoj majstrovský kumšt predvádzajú krasličiarky, vyšívačky, priadky a tkáčky, drevorezbári, korytári, košikári, drotári, medovnikári, keramikári a ďalší majstri svojho remesla. Dejiskom podujatia bývajú obce Tužina, Malinová a Kľačno. 

Keďže v týchto obciach pôsobia aj Karpatskonemecké spolky, spätosť nášho územia s nemeckými usadlíkmi, ktorí v minulosti na našom území ťažili zlato, oživujú Súzvuky. K pravidelným účastníkom speváckej prehliadky patria: Zlatava z Malinovej, Neutrataler z Kľačna, Schmiedshauer z Tužiny, Probner Echo z Nitrianskeho Pravna a hosť podujatia spevácka skupina Roveň z Poruby.

Zimné slávnosti vrcholia najmladším podujatím Zimných slávností Hornonitria s názvom Pašiove hry a spevy, ktoré sa konajú v kostole svätého Kríža vo Chvojnici. Ide o inscenované hudobno-dramatické pásmo nadväzujúce na zvykoslovné a tradičné hry našich predkov ako výraz ich hlbokej viery i vlastnej tvorivosti.

Na priebeh všetkých podujatí dozerá richtárska palica „feruľa“, ktorú si ako žezlo odovzdávajú starostovia jednotlivých obcí Hornonitria. Držaním záštity nad jednotlivými podujatiami a spoluprácou s regionálnym kultúrnym centrom starostovia obcí potvrdzujú svoju zaangažovanosť v zachovávaní tradícii nášho územia a v budovaní pevného kultúrneho povedomia všetkých obyvateľov.

 

🇬🇧

Winter Festival of Hornonitrie

Civic Association Hornonitrie is together with the member municipalities a regular organizer of the Winter Festival of Hornonitrie (ZSH). The tradition of seven events under the auspices of mayors and the Regional Cultural Center in Prievidza lasts since 2003. The opening ceremony of the event belongs to the municipality of Nitrianske Pravno. It has become a habit to include an exhibition of masterpieces by artists and craftsmen from our region, as well as the showcase of works of the pupils from the local Primary Art School. In the late afternoon, the audience moves from the Nitrianske Pravno to the village of Pravenec, which together with the folklore group Lubená organizes the Winter Folklore Festival - a showcase of the folklore groups of the region, with a parade of carnival masks and folk festivities. In the last few years, the following has been presented on the stage: the local grup Vrbinka, Lubená from Poluvia, Oslianka from Oslany, Lúčina from Koš, Rokôška from Nitrianske Rudno, Boršina from Nitrianske Sučany, Marinka from Nováky, Hájičky from Chrenovec-Brusno, Sielnica z Lazany, Vtáčnik and Senior Vtáčnik from Prievidza and others.

The third Saturday of February belongs to the Jozef Strečanský Memorial in Poluvsie. It is a memorial event, whose mission is to preserve the memory of folklorist J. Strečanský, to search for talents - singers and instrumentalists, non-professional folk song performers and their presentation to the public. The organizers are Lubená ZLUK, the Municipality of Poluvsie and the Regional Cultural Center in Prievidza.

The presentation of the smallest folklorists from the region is supported by the Children's Folklore Day event, which is usually held in the village of Poruba or Nedožery-Brezany. The showcase of children's folklore groups brings a carnival parade, scenes, spring games, songs and dances from the home region of Hornonitrie. The applause of the audience regularly belongs to the domestic children's ensemble Kapsiarik, children from the kindergarten in Poruba, DFS Gajdlanček from Kľačna, DFS Kolovrátok from Kanianka, DFS Malá Sielnica from Lazian and DFS Malá Lubená from Poluvsie.

The idea of preserving the original folk culture in the form of demonstrations and the production of traditional folk products of domestic masters is supported by the event The Masters of Pravno Valley. Visitors, embroiderers, spinners and weavers, woodcarvers, tub makers, basket makers, tinkers, mead brewers, pottery makers and other masters of their craft showcase their masterpiece. The event takes place in Tužina, Malinová and Kľačno.

As the Carpathian-German associations also operate in these villages, the link between our territory and the German settlers, who in the past mined gold in these parts, is revived by Súzvuky. The regular participants of the singing show include: Zlatava from Malinová, Neutrataler from Kľačno, Schmiedshauer from Tužina, Probner Echo from Nitrianske Pravno and guest of the singing group Roveň from Poruba.

Winter festivities culminate in the youngest event of the Winter Festivities of Hornonitrie called the Passion Plays and Songs, which take place in the Church of the Holy Cross in Chvojnica. This ideo-staged musical-dramatic performance following the customary and traditional plays of our ancestors is an expression of their deep faith and their own creativity.

All events are supervised by the mayor's cane "Feruľa", which the mayors of the individual villages of Hornonitrie give each other as a scepter. By holding patronage over individual events and cooperating with the regional cultural center, mayors of municipalities confirm their commitment to preserving the traditions of our territory and building a solid cultural awareness of all citizens.


 

Futbalový turnaj vyslúžilcov Hornonitria

Občianske združenie Hornonitrie a členské obce od roku 2015 organizujú športové podujatie Futbalový turnaj vyslúžilcov Hornonitria. Termín konania sa pohybuje na prelome mesiacov jún a júl. Osem obcí zápolí o pohár starostu obce (Od roku 2019 participujú na podujatí aj Nedožery-Brezany). Stretnutiu pravidelne predchádza losovanie vzájomných zápasov, podľa rozpisu tak, aby hral každý s každým. Podľa losu sa obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Poluvsie a Malinová, Tužina, Poruba, Kľačno, Pravenec delia do skupín A a B. 
Pravidlá sú jasne stanovené:

- V prípade rovnosti bodov v tabuľke po ukončení zápasov v skupinách rozhoduje vzájomný zápas, skóre a v prípade rovnosti sa rozhodne v kopaní jedenástok.

13:45 Vzájomný zápas o 3. miesto v tabuľke druhých tímov z A a B skupiny.

14:45 Vzájomný zápas o 1. miesto v tabuľke prvých tímov z A a B skupiny.

Trvanie zápasov v skupinách : 2 x 15 min., prestávka: 10 min.

Trvanie zápasov o 1. a 3. miesto : 2 x 20 min.

Vyhodnotenie po finálovom zápase

Pokyny: Družstvá si so sebou prinesú dresy a tréningovú loptu. Rozcvičovať sa bude na trávnatej ploche vedľa hlavného ihriska počas predchádzajúceho zápasu. Futbalové zápasy budú prebiehať na hlavnom trávnatom ihrisku na šírku ihriska vždy dva zápasy súbežne. Hrá sa v počte 5 + 1 hráčov jedného tímu, s ľubovoľným počtom striedaní. Pre 15 členov z každého družstva organizátor zabezpečí jeden lístok na pivo/kofolu, guláš zabezpečia obce.  Po ukončení turnaja, zápasov, organizátor zabezpečí sprchy (z kapacitných dôvodov nie po každom zápase).

Podmienky účasti: neregistrovaní hráči nad 30 rokov, registrovaní hráči nad 40 rokov (výnimka Chvojnica, z dôvodu nízkeho počtu obyvateľov)

V každom ročníku platia rovnaké pravidlá: dochvíľnosť, dodržiavanie FAIR  PLAY hry a časového harmonogramu zápasov

Míľniky Turnaju vyslúžilcov:

2015 - I. roč. OZH a obec Chvojnica, miesto konania Horský hotel Magura
2016 - II. roč. OZH a obec Nitr. Pravno, miesto konania športový areál v Nitr. Pravne
2017 - III. roč. OZH a obec Poruba, miesto konania športový areál v Porube
2018 - IV. roč. OZH a obec Kľačno, miesto konania športový areál v Kľačne 
2019 - V. roč. OZH a obec Tužina, miesto konania športový areál v Tužine

 

 

🇬🇧

The football tournament of veterans of Hornonitrie

Since 2015, the Hornonitrie Civic Association and member municipalities have been organizing a sports event called the Football Tournament of veterans of Hornonitrie. The deadline is June / July. Eight municipalities compete for the mayor's cup. Meetings are regularly preceded by a draw of mutual matches, according to the schedule so that everyone plays against each other. According to the draw, the municipalities of Nitrianske Pravno, Chvojnica, Poluvsie and Malinová, Tužina, Poruba, Kľačno, Pravenec are divided into groups A and B.

The rules are clear:

- In the case of a tie in the groups, a final match decides the score, and in the case of another tie, the win is decided by a penalty shootout.

13:45 Match for the 3rd place in the second team table of A and B groups.

14:45 Mutual match for the 1st place in first team table from A and B groups.

Duration of matches in groups: 2 x 15 min, 10 min. break

Duration of matches for 1st and 3rd place: 2 x 20 min. break

Evaluation after the final match


Teams bring their jerseys and a training ball. Players will be able to warm up on the lawn next to the main pitch during the ongoing match. Football matches will always be played on the main pitch – two matches at the same time played on each half of the whole pitch. There are 5 + 1 players per team, with any number of substitutions. For 15 members of each team, the organizer will provide one beer/kofola ticket, goulash will be provided by provide the villages. After the tournament, matches, the organizer will provide showers (not after every match for capacity reasons).

Conditions for participation: unregistered players over 30 years old, registered players over 40 years (except Chvojnica, due to low population)

We ask participating teams to be punctual, adhere to FAIR PLAY rules and match schedule.

Veteran Tournament Milestones:

2015 - 1st year. OZH and village Chvojnica, Mountain hotel Magura
2016 - II. Vol. OZH and village Nitr. Pravno,  sports complex in Nitr. Pravno
2017 - III. Vol. OZH and Poruba, Poruba Sports Complex
2018 - IV. Vol. OZH and village Kľačno, sports complex in Kľačno

2019 - V. Vol. OZH and village Tužina, sports complex in Tužina


 

V. Futbalový turnaj vyslúžilcov Hornonitria

(29.6.2019, Tužina) Podujatie Futbalový turnaj vyslúžilcov Hornonitria organizuje občianske združenie (OZ) Hornonitrie a striedavo jedna z jeho deviatich členských obcí. Poslednú júnovú sobotu tohto roku to bola obec Tužina.  

Celodenné podujatie svojou osobnou účasťou podporil poslanec NR SR a predseda TSK Jaroslav Baška a predseda Združenia miest o obcí hornej Nitry Vojtech Čičmanec, ktorí spolu s prezidentom OZ Hornonitrie a starostom obce Tužina Miroslavom Dzinom v popoludňajších hodinách odovzdali ocenenia najlepším futbalistom, medzi ktorými bol aj poslanec TSK Richard Takáč

Už v skorých ranných hodinách odštartoval na tužinskom ihrisku prvý zápas V. ročníka Futbalového turnaja vyslúžilcov Hornonitria. Mužstvá zložené z registrovaných hráčov vo veku nad 40 rokov a neregistrovaných hráčov nad 30 rokov reprezentovali v skupine A obce Chvojnica, Kľačno, Tužina, Poruba, Nedožery-Brezany, v skupine B Malinová, Poluvsie, Nitrianske Pravno a Pravenec. Po ôsmich hodinách zápolenia sa stala víťazom domáca Tužina, na druhom mieste skončilo Nitrianske Pravno a tretie miesto si vybojovala Malinová. Nasledovali obce Poruba, Nedožery-Brezany, Kľačno, Pravenec, Chvojnica a Poluvsie. Najlepším strelcom turnaja sa stal Michal Oboňa z Malinovej a najlepším brankárom bol Peter Petruf z Tužiny.


 
ÚvodÚvodná stránka