Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cestovný ruch

MAS Žiar

Miestna akčná skupina Žiar bola založená na základe prístupu LEADER a má za úlohu identifikovať a zrealizovať stratégiu miestneho rozvoja a rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov. MAS rozhoduje o smerovaní a obsahu stratégie miestneho rozvoja vidieka a realizácii projektov. Združuje predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. Počet obyvateľov MAS nesmie byť nižší ako 10 000 a vyšší ako 150 000.

MAS je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou  a udelený štatút MAS. O schválení stratégie CLLD a udelení štatútu MAS rozhoduje PPA na základe hodnotiacej správy (na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov) podľa § 18 ods. 6 zákona o príspevku EŠIF, ktorú vypracuje MPRV SR na návrh výberovej komisie zriadenej gestorom CLLD. Iba MAS, ktorej bol právoplatným rozhodnutím PPA udelený štatút MAS, môže byť prijímateľom nenávratného finančného príspevku na chod MAS a môže plniť úlohy podľa čl. 34 všeobecného nariadenia a podľa zákona o príspevku z EŠIF.

Úlohy MAS

vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS;

budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác a pod.;

vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;

zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;

príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;

prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu;

výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;

monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.

 

Medzi ďalšie úlohy MAS patrí:

plní úlohy poskytovateľa v zmysle § 30 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF; Systém riadenia CLLD 2014 - 2020 Strana 29

administratívna činnosť - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.;

publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;

sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku;

spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.


 

Združenie obcí Handlovskej doliny


Logo Združenia obcí Handlovskej dolinyZdruženie obcí Handlovskej doliny (ZOHD) tvoria obce Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa a Handlová. Vzniklo dňa 19.02.2004. Na Krajskom úrade v Trenčíne je zaregistrované pod číslom A/2004/011893 zo dňa 01.04.2004. 

Predmetom činnosti združenia je pomoc pri rozvoji regiónu Handlovskej doliny. Výkonnou a administratívnou zložkou ZOHD je Informačné centrum, ktoré plní funkciu turisticko-infotmačnej kancelárie (TIK). Kancelária bola v júni 2011 presťahovaná z Podnikateľského inkubátora v Handlovej do priestoru Domu kultúry v Handlovej.

Riešené  územie  obcí  mikroregiónu  Handlovskej  doliny je v zmysle  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. vymedzené hranicami katastrálnych území jednotlivých obcí mikroregiónu so zohľadnením záujmov a stykov s okolitými sídelnými útvarmi. 

Nachádza sa v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v Handlovskej doline. Hranica mikroregiónu prechádza hrebeňmi pohorí Žiar a Vtáčnik, územím rozhrania Prievidzskej a Handlovskej doliny, hranicou katastrálneho územia mesta Handlová. Nadmorská výška mikroregiónu sa pohybuje od 285 m n.m. - údolie rieky Handlovka, do 1136 m n.m. - najvyšší vrch Biely Kameň v pohorí Vtáčnik. 

Rozloha mikroregiónu je 120,58 km2. K 26.5.2001, keď sa v SR uskutočnilo posledné  sčítanie  obyvateľov,  domov  a  bytov,  v  ňom  žilo  22 600  obyvateľov, k 31.12.2003 tu žilo 22 455 obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia je 186 obyvateľov na 1 km2. 


 
ÚvodÚvodná stránka