Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cestovný ruch/Tourism

MAS Žiar

Miestna akčná skupina Žiar bola založená na základe prístupu LEADER a má za úlohu identifikovať a zrealizovať stratégiu miestneho rozvoja a rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov. MAS rozhoduje o smerovaní a obsahu stratégie miestneho rozvoja vidieka a realizácii projektov. Združuje predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. Počet obyvateľov MAS nesmie byť nižší ako 10 000 a vyšší ako 150 000.

MAS je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou  a udelený štatút MAS. O schválení stratégie CLLD a udelení štatútu MAS rozhoduje PPA na základe hodnotiacej správy (na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov) podľa § 18 ods. 6 zákona o príspevku EŠIF, ktorú vypracuje MPRV SR na návrh výberovej komisie zriadenej gestorom CLLD. Iba MAS, ktorej bol právoplatným rozhodnutím PPA udelený štatút MAS, môže byť prijímateľom nenávratného finančného príspevku na chod MAS a môže plniť úlohy podľa čl. 34 všeobecného nariadenia a podľa zákona o príspevku z EŠIF.

Úlohy MAS

vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS;

budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác a pod.;

vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;

zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;

príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;

prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu;

výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;

monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.

 

Medzi ďalšie úlohy MAS patrí:

plní úlohy poskytovateľa v zmysle § 30 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF; Systém riadenia CLLD 2014 - 2020 Strana 29

administratívna činnosť - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.;

publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;

sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku;

spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.

 

🇬🇧

LAG Žiar:

The local action group Žiar was established on the basis of the LEADER approach and has the task of identifying and implementing the local development strategy and deciding on the allocation of its funds. The LAG decides on the direction and content of the local rural development strategy and project implementation. It brings together representatives of public and private local socio-economic interests in which neither public authorities nor any interest group have more than 49% of voting rights at decision-making level. The population of the LAG must not be less than 10,000 and more than 150,000.

The LAG is a legal entity under Act no. 83/1990 Coll. on Citizens' Associations, as amended, which is approved to develop the local community-led development strategy and granted LAG status.

The approval of the CLLD strategy and the granting of the LAG status is decided by the PPA on the basis of the evaluation report (based on the call for submission of project intentions) according to § 18 par. 6 of the Act on ESIF Contribution, drawn up by the Ministry of Culture of the Slovak Republic on the proposal of a selection committee set up by the CLLD guaratny.

Only the LAG, which has been granted its status by a valid PPA decision, can be the recipient of a non-repayable financial contribution to the operation of the LAG and can perform tasks under Art. 34 of the General Regulation and under the ESIF Contribution Act.

 

Tasks of the LAG:

the development and implementation of the CLLD strategy, which sets the objectives, measures and activities it intends to implement in the territory in terms of SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats) of the whole LAG territory;

building the capacity of local partners to create and implement operations, including supporting their project management capabilities - conducting seminars, training, conferences, workshops for LAG members and other local partners to expand their knowledge and skills in implementing CLLD and related work, etc .;

developing non-discriminatory and transparent selection procedures and objective selection criteria for operations to avoid conflict of interest, thereby ensuring that at least 50% of the voting choices belong to non-governmental partners and allow selection by written procedure;

ensuring the compliance with the CLLD strategy for the selection of operations so that these operations are ranked according to their contribution to the goals and objectives of the strategy;

preparation and publication of calls for proposals or procedures for submitting ongoing projects, including the definition of selection criteria;

receiving and assessing applications for support;

selecting operations and stating the amount of aid and submitting proposals to the authority responsible for final verification of eligibility before approval;

monitoring the implementation of the CLLD strategy and supported operations and performing specific evaluation activities related to the strategy.

 

Other LAG tasks include:


performing the tasks of the provider pursuant according to § 30 par. 1 of the ESIF Contribution Act; CLLD Management System 2014 - 2020 Page 29

administrative activity - project component management and document retention (archiving), CLLD strategy update, including studies and analyzes of the relevant area/part of strategy and territory, etc.;

publicity and information about the area concerned and the results of the CLLD strategy;

networking and collaboration with other LAGs, resp. rural involved persons;

cooperation with MA for RDP SR 2014 - 2020, RO for IROP, National Network for Rural Development, PPA as well as with other institutions in connection with management, control and monitoring of implementation of CLLD.


 

Združenie obcí Handlovskej doliny


Logo Združenia obcí Handlovskej dolinyZdruženie obcí Handlovskej doliny (ZOHD) tvoria obce Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa a Handlová. Vzniklo dňa 19.02.2004. Na Krajskom úrade v Trenčíne je zaregistrované pod číslom A/2004/011893 zo dňa 01.04.2004. 

Predmetom činnosti združenia je pomoc pri rozvoji regiónu Handlovskej doliny. Výkonnou a administratívnou zložkou ZOHD je Informačné centrum, ktoré plní funkciu turisticko-infotmačnej kancelárie (TIK). Kancelária bola v júni 2011 presťahovaná z Podnikateľského inkubátora v Handlovej do priestoru Domu kultúry v Handlovej.

Riešené  územie  obcí  mikroregiónu  Handlovskej  doliny je v zmysle  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. vymedzené hranicami katastrálnych území jednotlivých obcí mikroregiónu so zohľadnením záujmov a stykov s okolitými sídelnými útvarmi. 

Nachádza sa v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v Handlovskej doline. Hranica mikroregiónu prechádza hrebeňmi pohorí Žiar a Vtáčnik, územím rozhrania Prievidzskej a Handlovskej doliny, hranicou katastrálneho územia mesta Handlová. Nadmorská výška mikroregiónu sa pohybuje od 285 m n.m. - údolie rieky Handlovka, do 1136 m n.m. - najvyšší vrch Biely Kameň v pohorí Vtáčnik. 

Rozloha mikroregiónu je 120,58 km2. K 26.5.2001, keď sa v SR uskutočnilo posledné  sčítanie  obyvateľov,  domov  a  bytov,  v  ňom  žilo  22 600  obyvateľov, k 31.12.2003 tu žilo 22 455 obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia je 186 obyvateľov na 1 km2. 

 

🇬🇧

Association of municipalities of the Handlovská Valley

The association of municipalities of the Handlovská Valley (ZOHD) consists of Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa and Handlová. Created on 19.02.2004, it is registered at the Regional Office in Trenčín under the number A/2004/011893 dated April 1, 2004.

The activity of the association is to assist in the development of the Handlovská Valley region. The executive and administrative component of ZOHD is the Information Center, which serves as a tourist-information office (TIK). In June 2011, the office was moved from the business incubator in Handlová to the House of Culture in Handlová.

The territory of the villages of the microregion Handlovská dolina is in accordance with Act no. 50/1976 Coll. as amended, and Decree of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic no. 55/2001 Z.z. demarcated by the boundaries of cadastral territories of individual villages of the microregion, taking into account the interests and contacts with the surrounding settlement units.

Located in Trenčín region, Prievidza district, in Handlovská dolina. The border of the microregion passes between the ridges of the Žiar and Vtáčnik mountains, the area of the Prievidzská and Handlovská dolina, the border of the cadastral territory of the town of Handlová. The altitude of the microregion ranges from 285 m above sea level - valley of the river Handlovka, up to 1136 m above sea level - the highest peak in the Vtáčnik Mountains is Biely Kameň.

The area of the microregion is 120.58 km2. As of May 26, 2001, when the last census of inhabitants, houses and flats was conducted in Slovakia, there were 22,600 inhabitants, as of December 31, 2003 there were 22,455 inhabitants. The average population density is 186 inhabitants per km2.


 
ÚvodÚvodná stránka