Vyhlasovanie výziev MAS Žiar PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 07 Február 2018 14:49

OZ Žiar získalo štatút MAS (pokračovanie)

Ako sme už v predchádzajúcom vydaní Handlovských novín 1/2018 informovali, MAS Žiar má schválenú Stratégiu rozvoja územia OZ Žiar s definovanými opatreniami. Tiež sme informovali, čo je výzva a načo je jej cieľom. Tomu, aby mohla byť výzva vyhlásená, predchádza  schválenie harmonogramu výziev, ktoré na úrovni MAS schvaľuje predsedníctvo (výkonný orgán) a na nadriadenej úrovni Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Termín prvej výzvy je závislý od podpisu zmluvy na chod MAS.

V akom termíne plánuje MAS prvú výzvu?

Podľa schváleného harmonogramu na úrovni MAS je predpokladaný termín vyhlásenia výzvy koniec mesiaca marca 2018 za predpokladu, že bude podpísaná zmluva na chod MAS do konca 1/2018. Trvanie výzvy 40 pracovných dní od vyhlásenia výzvy.

V rámci ktorého opatrenia Stratégie rozvoja územia OZ Žiar bude vyhlásená?

V rámci opatrenia stratégie 3.1 Podpora mladých poľnohospodárov. Výzva MAS je v súlade s opatrením 6. Programu rozvoja vidieka SR. Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj a udržateľnosť podnikania v oblasti poľnohospodárstva.

Pre koho je výzva určená?

Oprávneným prijímateľom je mladý poľnohospodár – samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. V čase podania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ. Jeho sídlo alebo prevádzka je v území MAS Žiar.

Aká je výška nenávratné finančného príspevku (NFP)?

Výška NFP je 50 000,-€ na 1 mladého poľnohospodára formou paušálnej platby v podobe 2 splátok po dobu maximálne 5 rokov. 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského zámeru. 

Aká je výška alokácie na tomto opatrení v MAS?

V zmysle schváleného Akčného plánu v Stratégii rozvoja OZ Žiar je alokácia na opatrení 100 000,-€.

Ku každej vyhlásenej výzve bude MAS organizovať informačné dni vo svojom sídle Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-Brusno. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať v kancelárii MAS v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 15,00hod, prípadne telefonicky 0919 19 30 10. Sledujte tiež našu webovú stránku www.masziar.sk, kde postupne získate všetky potrebné informácie.

Ing.Erika Jonasová, projektový manažér MAS

Aktualizované ( Streda, 07 Február 2018 14:50 )