OZ Hornonitrie
Hviezdicový výstup obcí na Maguru 2018 PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Štvrtok, 03 Máj 2018 13:17
Aktualizované ( Štvrtok, 03 Máj 2018 13:21 )
 
Zapojte sa do fotosúťaže s miestnou akčnou skupinou ŽIAR PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 23 Marec 2018 12:06

„Naše NAJ z MAS Žiar“

Súťaž o najkrajšiu fotografiu

 MAS ŽIAR


MAS Žiar vyhlasuje súťaž o najkrajšiu fotografiu (ďalej len „súťaž“) z územia (Cigeľ, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Handlová,

Jalovec, Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno,

Tužina, Veľká Čausa).

Súťaž je realizovaná v termíne od 20.03.2018  do 30.04.2018.

 

1.      Vyhlasovateľ súťaže: MAS Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-Brusno,

IČO: 42024803, DIČ: 2022473959 (ďalej len „vyhlasovateľ“).

 

2.      Súťažné kategórie:

1.      Naše „naj“  (príroda a zaujímavosti z územia MAS)

2.      Naši ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty

3.      Naše tradície z územia MAS (napr. kroje, pamätihodnosti, remeslá, atď. )

4.      Naša budúcnosť – moja naj selfie v mojom Žiar území (deti a mládež a ich aktivity)

 

3.      Účastníci súťaže


Všetky vekové kategórie obyvateľov žijúcich v území MAS Žiar. V prípade prihlasovateľa mladšieho ako 18 rokov sa

na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonných zástupcov.

 

4.      Podmienky zaradenia do súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže od 20.03.2018 do 30.04.2018,

15.00 hod. zašle fotografiu do jednej zo súťažných kategórií. Účastník môže do každej súťažnej kategórie

zaslať len jednu fotografiu. Fotografie môžu byť farebné aj čiernobiele, formát .jpg, veľkosť fotografie

min. 1MB a max. 5MB.

Účastník svoj súťažný návrh :

-                 Pošle mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript do 30.04.2018 do 15.00 hod.  

-                 Do predmetu správy napíše „súťaž“ a číslo kategórie.

-                 Do textu mailu napíše svoje meno, priezvisko, vek, adresu, názov fotografie a stručný popis

             (max 200 znakov) ku každej fotografii, ktorú posiela. Do každej kategórie treba zaslať e-mail samostatne.

-                   Do súťaže nebudú zaradené fotografie nesúvisiace s témou a s násilným alebo inak nevhodným 

             obsahom. Všetky fotografie budú zverejnené na www.masziar.sk

-                  fotografie, ktoré neobsahujú všetky údaje, nebudú do súťaže zaradené

 

5.      Hlasovanie a oznámenie výsledkov

Hlasovanie o najlepšiu súťažnú fotografiu bude prebiehať v období od 1.5.2018 do 20.05.2018.

Súťažné fotografie budú na webovú stránku www.masziar.sk a na facebookovú stránku

https://www.facebook.com/Na%C5%A1e-NAJ-z-MAS-%C5%BDiar-183279219064142/community/

pridávané postupne podľa kategórií v poradí, ako budú prichádzať. Príspevky budú zverejňované

anonymne len s uvedením názvu. Víťazný príspevok bude ten, ktorý získa najviac „like“ v súťažnej

kategórii. Meno autora víťaznej fotografie bude zverejnené po ukončení hlasovania.

Zoznam výhercov zverejní MAS na www.masziar.sk.

 

6.      Výhra

Výhercovia získajú po splnení súťažných podmienok vecné ceny od vyhlasovateľa súťaže MAS Žiar.

Výhry budú odovzdané dňa 30.05.2018 v kancelárii MAS Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367,

972 32 Chrenovec-Brusno.

 

7.      Súhlas so zverejnením osobných údajov

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažných fotografií vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.

Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných

údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných údajov

je vyhlasovateľ.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo využívať získané fotografie na propagačné účely.

 

Kontaktná osoba v prípade otázok: Mgr. Michaela Šovčíková, 046/3814415, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

Aktualizované ( Piatok, 23 Marec 2018 12:22 )
 
Pozvánka ne deň otvorených dverí MAS ŽIAR PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 09 Február 2018 07:32

Pozvánka

 

Občianske združenie Žiar, miestna akčná skupina(MAS) pri príležitosti získania štatútu MAS pozýva verejnosť na

 

Deň otvorených dverí MAS Žiar

v utorok 6.3.2018 od 10.30h-13.00h

 v priestoroch

Miestneho kultúrneho strediska 367

Chrenovec-Brusno.

 

 

Občianske združenie Žiar tvoria obce Handlovskej doliny, obce Hornonitria, podnikateľské subjekty a občiansky sektor.

 

Svoju činnosť rozvíja od roku 2007 a po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút miestnej akčnej skupiny - MAS.

 

Finančné prostriedky, o ktoré sa občianske združenie uchádzalo v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014-2020, budú použité na rozvoj regiónu, cestovného ruchu, služieb, podporu podnikania či zlepšenie životných podmienok občanov. 

Aktualizované ( Piatok, 09 Február 2018 07:35 )
 
Vyhlasovanie výziev MAS Žiar PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 07 Február 2018 14:49

OZ Žiar získalo štatút MAS (pokračovanie)

Ako sme už v predchádzajúcom vydaní Handlovských novín 1/2018 informovali, MAS Žiar má schválenú Stratégiu rozvoja územia OZ Žiar s definovanými opatreniami. Tiež sme informovali, čo je výzva a načo je jej cieľom. Tomu, aby mohla byť výzva vyhlásená, predchádza  schválenie harmonogramu výziev, ktoré na úrovni MAS schvaľuje predsedníctvo (výkonný orgán) a na nadriadenej úrovni Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Termín prvej výzvy je závislý od podpisu zmluvy na chod MAS.

V akom termíne plánuje MAS prvú výzvu?

Podľa schváleného harmonogramu na úrovni MAS je predpokladaný termín vyhlásenia výzvy koniec mesiaca marca 2018 za predpokladu, že bude podpísaná zmluva na chod MAS do konca 1/2018. Trvanie výzvy 40 pracovných dní od vyhlásenia výzvy.

V rámci ktorého opatrenia Stratégie rozvoja územia OZ Žiar bude vyhlásená?

V rámci opatrenia stratégie 3.1 Podpora mladých poľnohospodárov. Výzva MAS je v súlade s opatrením 6. Programu rozvoja vidieka SR. Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj a udržateľnosť podnikania v oblasti poľnohospodárstva.

Pre koho je výzva určená?

Oprávneným prijímateľom je mladý poľnohospodár – samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. V čase podania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ. Jeho sídlo alebo prevádzka je v území MAS Žiar.

Aká je výška nenávratné finančného príspevku (NFP)?

Výška NFP je 50 000,-€ na 1 mladého poľnohospodára formou paušálnej platby v podobe 2 splátok po dobu maximálne 5 rokov. 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského zámeru. 

Aká je výška alokácie na tomto opatrení v MAS?

V zmysle schváleného Akčného plánu v Stratégii rozvoja OZ Žiar je alokácia na opatrení 100 000,-€.

Ku každej vyhlásenej výzve bude MAS organizovať informačné dni vo svojom sídle Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-Brusno. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať v kancelárii MAS v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 15,00hod, prípadne telefonicky 0919 19 30 10. Sledujte tiež našu webovú stránku www.masziar.sk, kde postupne získate všetky potrebné informácie.

Ing.Erika Jonasová, projektový manažér MAS

Aktualizované ( Streda, 07 Február 2018 14:50 )
 
Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny) pokračovanie PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 07 Február 2018 14:48

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny) pokračovanie

Čo to znamená získanie štatútu MAS?

Občianske združenie sa uchádzalo v rámci opatrenia 19.2 Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014-2020 o finančné prostriedky na základe spracovanej Stratégie rozvoja územia OZ Žiar. Získanie štatútu znamená, že to, čo je v stratégii napísané sa bude realizovať. MAS funguje ako „malé ministerstvo“. Zjednodušene povedané, MAS vyhlasuje výzvy na jednotlivé opatrenia uvedené v stratégii. Opatrenia v rámci našej stratégie: 1.1 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 1.2 Podpora nepoľnohospodárskych činností, 2.1 Budovanie, zlepšovanie a rozširovanie miestnych základných služieb, 2.2 Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a zlepšenie vzhľadu obcí, 2.3  Rozširovanie sociálnych a komunitných služieb, 2.4  Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk 3.1 Podpora mladých poľnohospodárov, 3.2  Pilotné projekty – spolupráca, 3.3  Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov. Vo všeobecnosti budú výzvy určené pre podnikateľský sektor z územia, poľnohospodárov ale aj samosprávy. Po vyhlásení výzvy MAS zorganizuje pre potenciálnych žiadateľov školenia, informačné dni a semináre. Následne zabezpečí MAS proces kontroly a odborného hodnotenia predložených projektov. Ani po schválení predložených projektov sa úloha MAS nekončí. Pre úspešných bude zabezpečovať monitoring ale aj kontrolu po realizácii aktivít projektu. Okrem toho má MAS taktiež svoje povinnosti voči riadiacim orgánom.

Kedy MAS vyhlási prvé výzvy a komu budú určené?

Predpoklad vyhlásenia prvej výzvy je začiatok roka 2018 pre podnikateľský sektor. Od toho, ako rýchlo dokážeme finančné prostriedky vyčerpať, bude záležať aj to, či do územia prídu ďalšie financie. 

Čo to vlastne znamená výzva?

Zjednodušene určuje, kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok, na aký účel môže financie využiť, koľko ich môže maximálne žiadať, aké aktivity môže realizovať, dokedy ich musí zrealizovať, ako a dokedy musí žiadosť (projekt) predložiť a pod.

Ak máte záujem získať viac podrobnejších informácií, sledujte webovú stránku www.masziar.sk, alebo nás neváhajte kontaktovať v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod. osobne v kancelárii MAS v Miestnom kultúrnom stredisku 367, Chrenovec-Brusno, telefonicky 0919 19 30 10 alebo e-mailom Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

Ing. Erika Jonasová, projektový manažér MAS

 

 

 

Európska únia

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

Európsky fond regionálneho rozvoja        

Aktualizované ( Streda, 07 Február 2018 14:49 )
 
More Articles...
« ZačiatokPredchádzajúce123456ĎalšíKoniec »

Strana 2 z 6